STENOSELSKABET

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland

Forside Udskriv Kontakt JMHS

MØDER
Årets møder
Tidligere møder


LINKS
Konferencer
Selskaber
Museer
Websites


ARKIV
Tidligere foredrag
Billeder/Fotos
Sygehus historie
Publikationer

BESTYRELSE
Medlemmer
ÆresmedlemmerEnglish
Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

  
ARKIV


Dot.jpg (287 bytes) Tidligere foredrag
Dot.jpg (287 bytes) Billeder/Fotos
Dot.jpg (287 bytes) Sygehushistorie
Dot.jpg (287 bytes) Publikationer

Dot.jpg (287 bytes) Vedtægter
 
Dot.jpg (287 bytes) Referater
Generalforsamlinger og beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder

TIDLIGERE FOREDRAG

Foredragene kan downloades som .PDF filer og kan læses v.hj.a. Acrobat Reader

- Endoskopiens historie (2,5 MB) (Pedersen)

- 100 år med Retsmedicin i Jylland (Gregersen) link til YouTube
 

BILLEDER/FOTOS
- Oto-rhino-laryngologiens historie i Danmark
- Billeder fra Landpraxis

 


SYGEHUS HISTORIE
- Aabenraa Sygehus
- Aalborg Sygehus (link)
- Augustenborg Sygehus
- Brovst Sygehus
- Brædstrup Sygehus
- Brønderslev Sygehus  (link)
- Brørup Sygehus
- Dronninglund Sygehus
- Esbjerg Sygehus (PDF)
- Farsø Sygehus (PDF)
- Fredericia Sygehus
- Frederikshavn Sygehus
- Give Sygehus
- Grenå Sygehus
- Grindsted Sygehus
- Haderslev Sygehus
- Herning Sygehus (link)
- Hjørring Sygehus - Del 1 - Del 2 - Del 3 - Del 4 (PDF, ialt 40 MB!)
- Hobro Sygehus
- Holstebro Sygehus   (link)
- Horsens Sygehus
- Kjellerup Sygehus
- Kolding Sygehus
- Lemvig Sygehus
- Marselisborg Hospital (link)
- Morsø Sygehus (Nykøbing) (link)
- Odder Sygehus
- Randers Centralsygehus
- Ringkøbing Sygehus
- Samsø Sygehus
- Silkeborg Sygehus
- Skejby Sygehus
- Skagen Sygehus
- Skive Sygehus
- Sønderborg Sygehus
- Tarm Sygehus
- Thisted Sygehus (PDF) og (link)
- Vejle Sygehus
- Viborg Sygehus
- Viborg Psykiatriske Sygehus (link)
- Århus Amtssygehus
- Århus Kommunehospital
- Århus Marselisborg Hospital
- Århus Psykiatriske Sygehus (link)

- Rigshospitalet (PDF)
- Bispebjerg Hospital (PDF)


 


PUBLIKATIONER

Materialerne kan downloades som .PDF filer og kan læses v.hj.a. Acrobat Reader

- Et apoteksinteriør fra svunden tid (Skydsgaard)
 
- Agerleys klinik i Steno Museet (Teglhus)
 
- Hestetrukken ambulance - ikke for sarte sjæle (Teglhus)
 
- Fra hjemligt og smertefuldt til klinisk og smertefrit.
  Steno Museets tandlægeklinik (Teglhus)

- Stråler som ændrede verden (Skydsgaard, Teglhus)

- Medicinsk gas (Skydsgaard)

- En øjenklinik for 100 år siden (Ehlers)

- Pestmanden (Skydsgaard)

- Fødselshjælpens historie (7,7 MB) (Osler)

- Apotekernes historie i Danmark (Apotekerforeningen)

 


 VEDTÆGTER

Vedtægter for
STENOSELSKABET
– MEDICINHISTORISK SELSKAB FOR FYN OG JYLLAND

§ 1 Selskabets navn er: Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland. I daglig tale: Stenoselskabet.

§ 2 Selskabets formål er at fremme interessen for studiet af lægevidenskabens og de dermed beslægtede videnskabers historie ved at arrangere foredrag og støtte medicinhistorisk arbejde, herunder udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog i samarbejde med Dansk Medicinsk-historisk Selskab.

§ 3 Som medlemmer kan optages alle med interesse for selskabets formål.

§ 4 Kontingenter fastsættes ved den årlige generalforsamling. Studerende betaler halvt kontingent.

§ 5 Selskabet ledes af en bestyrelse valgt blandt selskabets medlemmer og bestående af formand, næstformand, sekretær, kasserer samt yderligere mindst 4 medlemmer, som vælges for 4 år ad gangen ved den årlige generalforsamling. Efter tur afgår hvert år 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6 Selskabet tegnes af formanden og kassereren i forening.

§ 7 Årsmødet med den årlige generalforsamling afholdes om foråret (april/maj). Datoen varsles i forårsprogrammet og endelig dagsorden med eventuelle indkomne forslag udsendes med mindst 14 dages varsel. Udover årsmødet afholdes mindst 2 møder årligt.
Møderne er åbne for alle interesserede.

§ 8 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:
• Valg af dirigent • Formandsberetning
• Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent • Valg til bestyrelsen
• Valg af revisor • Indkomne forslag
• Eventuelt
Alle afgørelser træffes ved simpel majoritet, se dog § 10. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 21 dage før mødet.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel, og skal endvidere afholdes indenfor 4 uger, når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

§ 10 Ændringer i disse love eller ophævelse af selskabet kan kun finde sted, såfremt der er 2/3-dels majoritet ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.

§ 11 I tilfælde af selskabets ophævelse skal eventuelle aktiver gå til formål i overensstemmelse med § 1 efter bestyrelsens bestemmelse.


Vedtægterne er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 11-03-2015 og den efterfølgende ordinære generalforsamling 06-05-2015.
Velkommen til Jydsk Medicinhistorisk Selskab

KOMMENDE MØDE


AKTUELT


Husk at sende manuskripter til udgivelse i næste udgave af:
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © MHSFJ 2012-2018