STENOSELSKABET

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland

Forside Udskriv Kontakt JMHS

MØDER
Årets møder
Tidligere møder


LINKS
Konferencer
Selskaber
Museer
Websites


ARKIV
Tidligere foredrag
Billeder/Fotos
Sygehus historie
Publikationer


BESTYRELSE
Medlemmer
Æresmedlemmer


English
Deutsch


 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 
SELSKABETS HISTORIE

I det følgende beretning om dannelsen af Jydsk Medicinhistorisk Selskab og et Jydsk Medicinhistorisk Museum ved en af de stiftende medlemmer i Selskabet og mangeårigt medlem i bestyrelsen speciallæge i diagnostisk radiologi og tidl. overlæge Bent Langfeldt.

 

ET MUSEUM - KVIT OG FRIT
Gennem flere år havde jeg talt med overlæge Ejnar Hovesen (1920-1990) i Grenå om dannelsen af et Jydsk Medicinhistorisk Selskab, idet det jo var lidt besværligt bestandigt at skulle rejse til København for at deltage i møderne på det gamle museum i Bredgade.
 
Jeg var nok lidt skeptisk overfor tanken, men blev meget overbevist, da
Hovesen engang ved et møde i København sagde: "Se dig om i selskabet og du vil konstatere, at de fleste tilstedeværende er jyder og fynboer".
 
Hovesen kontaktede på et tidspunkt professor i medicinens historie Vilhelm Møller-Christensen (1903-1988), som erklærede sig ganske enig med Hovesen, og som åbenbart til københavnernes store overraskelse var begejstret for tanken om at danne et Jydsk Medicinhistorisk Selskab - og han blev da også 8. maj 1974 udnævnt til selskabets første æresmedlem.
 
I september 1971 skrev Hovesen i Medicus en artikel : "Om medicinens
historie og dens muligheder i Jylland". Han foreslår heri oprettet et jydsk selskab, og da reaktionerne på artiklen var overordentlig positive, vovede vi at indkalde til et stiftende møde på Århus Amtssygehus (AAS) den 25. november 1971 - og jeg havde på mødet den store ære og fornøjelse at holde selskabets første foredrag:
 
Om Röntgen og hans Stråler
 
Vi kunne herefter indkalde til en formel stiftende generalforsamling på AAS den 27. april 1972. I mødet deltog med stor interesse professor, dr. med. Carl Krebs, som blev udnævnt til selskabets medlem nr. 1.
 
Den første bestyrelse kom til at omfatte:
- Overlæge Ejnar Hovesen, Formand
- Apoteker Erik Bové Christensen
- Overlæge Olaf Brøbeck
- Tandlæge H.P. Philipsen
- Embedslæge Tage Grodum
- Dyrlæge Niels Stadsvold
- Professor Vilhelm Aalkjær
- Overlæge Bent Langfeldt, Sekretær
 
I lovenes § 1 hed det, at man skulle søge nært samarbejde med Aarhus
Universitet, Århus Tandlægehøjskole, som den hed dengang - og at man
skulle søge at få oprettet en medicinhistorisk institution. Man vovede åbenbart ikke at tage ordet "Museum" i sin mund.
 
Museumstanken tog dog hurtigt form, og efter en henvendelse til diverse sygehuse, apoteker, praktiserende læger, tandlæger og dyrlæger om at gemme og bevare gamle genstande og instrumenter, kunne man notere en liste med en enorm samling effekter, som man siden måtte deponere hos mange private, på Universitetet og på forskellige sygehuse.
Hovesen tog kontakt til de århusianske sygehuse og Universitetet, og resultatet blev, at man nok kunne finde lokaler på Hyiejnisk Institut og på Anatomisk Institut. Lokalerne på disse institutter var velegnede som depoter, men ganske uegnede til et museum med besøgende gæster.
Så indtraf det store held, at den gamle præsentable professorbolig på Fødselsanstalten (F.i.J.) blev ledig efter at professor Ingerslev (1913-1992) var flyttet ud og boligen efterfølgende var blevet opgivet som funktionærbolig.

FIJ

Fødeselsanstalten i Jylland (F.i.J.) med "Professorboligen"
øverst til højre i billedet
 
Det ville ifølge Hovesen være "et scoop" at erhverve denne pragtfulde bygning fra 1910 som museum, placeret som den var på universitets- terrænet og som tilmed indeholdt Victor Albecks (1869-1933) historiske spisestue, hvor Aarhus Universitetets tilblivelse og grundlæggelse som bekendt var blevet besluttet.
 
Hovesen opsøgte daværende amtssygehusdirektsr Niels Vinther Møller
(død 5. november 2001), som traditionen tro slog ud med begge arme og erklærede, at en overdragelse af huset til det tænkte formål overhovedet ikke kunne komme på tale, men han lyttede dog med opmærksomhed på Hovesens argumenter. Et par dage efter kontaktede den bedrøvede Hovesen mig, og bad mig tage en samtale med direktøren, idet han mente at denne nok ville lytte opmærksomt på mig i min egenskab af gammel tillidsmand. Jeg udbad mig da en samtale med Vinther Møller, og inden mødet kom forsynet mig til stor hjælp!
Som gammel århusdreng færdedes jeg jo dagligt i den centrale del af byen, og det var netop i de dage, at de såkaldte slumstormere eller BZ-ere opererede. Jeg havde noteret mig deres besættelse af nogle tomme huse i Mejlgade, Rosensgade, Mindegade, Nørre Alle og Høegh Guldbergsgade - og minsandten om jeg ikke en dag observerede, at nogle af besætterne med stor interesse inspicerede forskellige huse på universitetsområdet, herunder med særlig intens interesse den tomme professorbolig på F.i.J. Jeg nævnte i samtalens løb dette for Vinther Møller, og gjorde opmærksom på, at et tomt hus netop var dominerende på besætternes ønskeseddel!
 
Vinther Møller blev lettere chokeret og afbrød hurtigt vor samtale, idet han straks ville undersøge denne sag noget nærmere. Dagen efter vort møde modtog Hovesen et kort brev fra Vinther Møller, hvori han beder ham sende en formel ansøgning til sygehusudvalget under Århus
Amt.
 
Mindre en en måned efter kom svaret:
"Sygehusudvalget under Århus Amt har vedtaget at stille hele professorboligen på F.i.J. til rådighed til museumsformål, kvit og frit, uden lejeafgift og med el, vand og varme betalt".
Tillige ville man, ligeledes kvit og frit, stille den på F.i.J. tjenestegørende
portør til fuldtidstjeneste som en slags kustode, og som samtidig skulle have overopsyn med den tilhørende have og den planlagte medicinske urtehave.
 
Vinther Møller ringede herefter kort og kontant til Hovesen og sagde:
"Værs'go' Hr. Hovesen - et museum: Kvit og frit !

Professorboligen

Medicinhistorisk Museum i den gamle professorbolig
set fra Nørrebrogade, omkring 1977
 
Da man ingen formue havde, var problemet nu at skaffe penge til museets indretning, bl.a. med diverse montre, som var temmelig kostbare. En indsamlingsrunde gik imidlertid over al forventning:
Det lægevidenskabelige fakultet skænkede 20 000 kr., Novos Fond 25.000 kr., Århus Oliefabriks Fond 15.000 kr., Bryggeriet Ceres 5.000 kr. og Vilh. Kiers Legater 25.000 kr., ialt 90.000 kr.
 
Museet kunne nu etableres som en selvejende institution, og der blev dannet en bestyrelse med repræsentation fra Selskabet, Universitetet, Århus Amt og By, og man søgte kontakt til Amtsmuseumsrådet og Statens Museumsnævn.

Indvielse af Museet

Indvielse af Medicinhistorisk Museum

Den egentlige indvielse af museet fandt så sted ved en stor højtidelighed den 20. marts 1982, hvor formanden for Århus Amts Sygehusudvalg Søren Vestergaard (V) erklærede museet for åbnet. Jeg havde den store glæde, at være sekretær og medlem af museumsbestyrelsen
27.05.1982 - 28.03.1994.

HovesenEjnar.JPG (52990 bytes)

Overlæge Ejnar Hovesen holder tale ved indvielsen
af Medicinhistorisk Museum
 
Museet kom til at fungere fint med offentlig adgang og mange besøgende indtil området ved F.i.J. skulle renoveres med forbindelse over Nørrebrogade til AKH, og museet, den gamle professorbolig måtte dermed nedrives.
 
Planerne om et nyt museum, et videnskabshistorisk museum med medicinhistorien som integrerende part var da allerede vidt fremskredne.
Hovesen og professor Olaf Pedersen (1920-1997) havde i lang tid
arbejdet med planer om at etablere et fælles museum på en universitetsgrund. Det var Olaf Pedersen magtpåliggende at komme tæt på Universitetet, idet Ole Rømer Observatoriet i Højbjerg med sin meget store og stadig voksende videnskabshistoriske samling jo lå lidt langt borte fra undervisningsstederne.
 
Man havde som så mange andre kig på den vel nok dyreste universitetsgrund på området mellem Høegh Guldbergsgade og C. F. Møllers Alle - og "mirabile dictu" fik man grunden stillet til rådighed, og den 20. august 1991 kunne det første stik til det kommende Videnskabs- historiske Museum tages - og grundstenen kunne da under stort fremmøde med mange prominente gæster nedlægges 14. april 1992 af selveste Hs. Majestæt Dronning Margrethe II.

Margrethe2.JPG (61966 bytes)

Dronning Magrethe II i samtale med Universitetes daværende Rektor Henning Lehmann ved nedlæggelse af Steno Museets grundsten
 
Museet kunne herefter i fuld udbygget stand åbnes for publikum i Påsken 1994 - og hermed begynder en helt ny historie !
 
Bent Langfeldt († 2008)

 


Velkommen til Jydsk Medicinhistorisk Selskab

KOMMENDE MØDE

 

AKTUELT


Husk at sende manuskripter til udgivelse i næste udgave af:
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © MHSFJ 2012-2018