STENOSELSKABET

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland

Forside Udskriv Kontakt JMHS

MØDER
Årets møder
Tidligere møder


LINKS
Konferencer
Selskaber
Museer
Websites


ARKIV
Tidligere foredrag
Billeder/Fotos
Sygehus historie
Publikationer


BESTYRELSE
Medlemmer
ÆresmedlemmerEnglish
Deutsch


 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Top
Top


Top
Top
Top

Top


Top


Top

DANSK MEDICINHISTORISK ÅRBOG
Indhold 2004

Indhold 2005

Indhold 2006

Indhold 2007

Indhold 2008

Indhold 2009

Indhold 2010

Indhold 2011

Indhold 2012

Indhold 2013

Indhold 2014

Indhold 2015


Dansk Medicinhistorisk Årbog udgives hvert år i samarbejde mellem Dansk Medicin-Historisk Selskab og Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland.

Den aktuelle årbogsredaktion (2013):

- Ole Sonne, læge, universitetslektor, dr.med. (fysiologi), Aarhus (ansvarshavende)
- Gert Almind, professor em., dr.med. (almen medicin), Holbæk
- Gerda Bonderup, universitetslektor em., dr.phil. (historie), Aarhus
- Claus Fenger, professor em., dr.med. (patologisk anatomi), Odense
- Søren Hess, overlæge (nuklearmedicin), Odense
- Bernard Jeune, læge, universitetslektor (epidemiologi), Odense
- Anne Dorthe Suderbo, forskningskonsulent, cand.mag. (historie), København
P- er Vestergaard, professor em., dr.med. (psykiatri), Aarhus

Som medlem i ét af  selskaberne får man gratis udleveret/tilsendt bogen i slutningen af året.
Nyhed! Udvalgte tidligere årganges artikler fås nu som pdf-fil eller e-paper.
Se nedenfor (Århbogen 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013).

Manuskriptvejledning for Dansk medicinhistorisk Årbog

Vejledning som pdf-fil til download - tryk her

Dot.jpg (287 bytes) Indledning
Dansk Medicinhistorisk Årbog (Årbogen) udkom første gang 1972 og er siden 1974 udgivet af Dansk Medicinsk-historisk Selskab, Jysk Medicinhistorisk Selskab og Syddansk Medicinhistorisk Selskab (tidligere Medicinsk Historisk Selskab på Fyn) i forening. Fra 2012 udgives Årbogen af Dansk Medicinsk-historisk Selskab og Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Jylland og Fyn. Selskaberne udpeger redaktionen.

Årbogen optager videnskabelige original- og oversigtsartikler om medicinhistoriske emner i vid forstand. Manuskripter vurderes af eksterne bedømmere udpeget af redaktionen. Det er alene redaktionen, som træffer afgørelse om artiklers antagelse, revision eller afvisning. Redaktionens afgørelse er endelig.


Dot.jpg (287 bytes) Indsendelse af manuskripter
Manuskripter sendes på elektronisk form til en af årbogens redaktører. Disses adresser kan findes på de medicinhistoriske selskabers hjemmesider.
Fremsendelsen skal bestå af tre dele:
   
I      Følgebrev
II     Manuskript
III    Tabel- og figurmateriale

Ad I Følgebrev
Manuskriptet vil kun blive bedømt, såfremt det ikke samtidig er indsendt til andre tidsskrifter. Dette udelukker ikke optagelse af manuskripter, som tidligere er blevet trykt eller afvist af et andet tidsskrift. I følgebrevet anføres, hvis dele af manuskriptet indgår i en anden publikation, eller hvis manuskriptet som helhed har været publiceret andetsteds (dobbeltpublikation). Følgebrevet skal endvidere indeholde en erklæring om, at alle forfattere har medvirket og godkendt artiklen, samt om der foreligger interessekonflikter og i givet fald hvilke. Følgebrevet skal også indeholde tydelig postadresse, telefonnummer og e-post-adresse på den korresponderende forfatter.

Ad II Manuskript
Manuskriptet indsendes i elektronisk form som en sammenhængende fil. Dette kan ske på cd/dvd eller som vedhæftet fil i E-post. Filen skal være i et format, der tillader redigering (gerne Mikrosoft Word). Kravene til manuskriptets opbygning fremgår af nedenstående.

Ad III Tabel- og figurmateriale
Tabel- og figurmateriale indsendes ligeledes i elektronisk form. Dette kan ske på cd/dvd eller som vedhæftede filer i e-post (se nedenfor).


Dot.jpg (287 bytes) Manuskriptet
Manuskriptet opbygges på følgende måde og indsendes som en samlet fil:
1. Titelark
2. Artikeltekst
3. Litteraturreferencer
4. Eventuelle slutnoter
5. Engelsk resume
6. Tabel- og figurtekster
7. Kortfattet curriculum vitæ for alle forfattere

Ad 1. Titelark
Titelarket skal indeholde:
En kort og informativ titel. Underoverskrift kan evt. benyttes.
En kort titel på højst 50 tegn incl. mellemrum til brug som løbende titel i sidefoden.
Forfatternes navne, korrespondanceadresse og E-post-adresse.

Ad 2. Artikeltekst
Årbogen optager forskellige artikeltyper, og artiklens opbygning varierer i henhold til genren. Uanset artikeltype lægges der vægt på en klar og stringent, men også letlæst og gerne underholdende fremstilling. Unødig brug af fagjargon og specialespecifikke forkortelser bør undgås (forkortelser skal indskrænkes til et minimum), således at artiklen kan læses med udbytte også af personer uden sundhedsvidenskabelig baggrund.
En artikel bør normalt ikke være længere end ca. 30 tryksider (svarende til ca. 65.000 anslag inklusive mellemrum; herfra skal trækkes tabeller og figurerer med en realistisk størrelse svarende til 0,5, 0,75 eller 1,0 side à 2210 anslag). Redaktionen forbeholder sig i alle tilfælde retten til at disponere og anbefale, at artikler forkortes, eller, hvis det giver større mening, udvides. Teksten opdeles i mindre afsnit med hver sin overskrift. Der kan anvendes overskrifter på to niveauer, som tydeligt skal fremgå af manuskriptet gennem størrelsen på den anvendte font.
Taksigelser bringes som sidste afsnit af artikelteksten og bringes i petit uden separat overskrift.

Ad 3. Litteraturhenvisninger
Litteraturhenvisninger nummereres i den rækkefølge, de optræder i teksten. Hver litteraturhenvisning nummereres kun én gang. Litteraturhenvisninger angives ved referencetallet i firkantet parentes før punktum. Ved henvisning til specifikke sider anføres sidetallet efter henvisningsnummeret: [4 s. 27–28]. Ved flere henvisninger samme sted i manuskriptet anføres: [3,4,8]; ved mere end to fortløbende henvisningsnumre anføres de som et interval: [6–9].
Henvisninger, som alene citeres i slutnote, tabel- eller figurtekster, skal nummereres i overensstemmelse med den pågældende slutnotes, tabels eller figurs første optræden i teksten. Litteraturhenvisninger udformes i henhold til Vancouver-formatet (se www.icmje.org samt nedenfor). Årbogen afviger dog på følgende punkter fra ICMJE:
Optræder der flere end tre forfattere på en publikation, anføres kun de tre første forfatternavne efterfulgt af et »et al.«. I angivelsen af tidsskrifter anvendes ikke heftenummer, men kun bind- og sidenumre (se nedenfor). Tidsskrifters navne forkortes i overensstemmelse med Index Medicus (www.nlm.nih.gov). Navne på tidsskrifter, som ikke indgår i Index Medicus, skrives helt ud. Litteraturhenvisninger skrives på følgende måde:

Tidsskriftsartikel:
Nielsen FC, Borregaard N, Skakkebæk NE et al. Det nye medicinske paradigmeskift. Bibl Læger 2003;195:64–89. Genter P, Sonne T. Forebyggelse af rygning blandt børn og unge med udgangspunkt i skolebaserede programmer. Ugeskr Læger 2004;166:3702–6.

Bog:
Hansen TL, Moodyson J. The strange case of medical science. Hamburg: Springer Verlag, 2001.

Kapitel i en bog (herunder en årbog):
Cole TJ. Weight-stature indices to measure underweight, overweight, and obesity. I: Hines JH, ed. Anthropometric assessment of nutritional status. New York: Wiley-Liss, 1991;83–111.

Avisartikel:
Ebbensgaard I. Bump og chikaner giver sikrere veje. Politiken 2004, 8. november, 1. sektion: 5.
Navne i selve artikelteksten skrives dog på ”normal” vis (f.eks. F.C. Nielsen, N. Borregaard og N.E. Skakkebæk). Der lægges vægt på, at artiklen indeholder en passende mængde henvisninger til originallitteratur og ikke kun til andre oversigtsartikler.

Ad 4. Evt. slutnoter
Slutnoter kan anvendes for at supplere artikelteksten med uddybninger eller mere specifikke kommentarer, f.eks. oplysninger om personer, teorier, hændelser med mere, som er nævnt i teksten, men ikke fundet egnet til nærmere beskrivelse i selve artiklen. Notehenvisninger anføres som notetallet i superskript, f.eks. »... hjerneskalslæren blev udviklet af den tyskfødte læge Frantz Joseph Gall2«, og noten kan så indeholde en kort beskrivelse. Der skelnes mellem noter og litteraturhenvisninger. I noter anføres også henvisninger til arkivalier, radio- og TV-udsendelser samt fra internettet med angivelse af dato.
Ad 5. Engelsk resume
Der skrives en engelsk (britisk engelsk) sammenfatning på 10-15 tekstlinjer (max. 200 ord). Det engelske resume indledes med forfatternavn(e) samt den oversatte artikeltitel.

Ad 6. Tabel- og figurtekster
Tabeller/figurer nummereres fortløbende i den rækkefølge, hvori de nævnes i teksten. Tabeller og figurer (herunder fotografier, stik, stregtegninger og grafer) følger hver deres nummerering. Den omtrentlige placering af tabeller og figurer angives med fremhævet skrift i manuskriptteksten.
Tabel-/figurteksten skal rumme en kort og præcis angivelse af tabellens/figurens indhold. Teksterne indføres med tydelig nummerangivelse sidst i manuskriptet. Alle illustrationer ledsages af en kildeangivelse i parentes. Engelske tabel- og figurtekster er ikke tilladt.

Ad 7. Curriculum vitae (cv)
Årbogen indeholder CV for alle forfattere. Disse må højst være på 500 tegn inkl. mellemrum og skal indeholde E-post-adresse og postadresse.


Dot.jpg (287 bytes) Tabel- og figurmateriale
Tabeller og figurer fremsendes digitalt. Digitale billeder indsendes separat som raw-, jpg-, gif- eller tif-filer og skal være mindst 2.100 × 1.600 pixel (tre megapixel). Af hensyn til den videre billedredigering foretrækkes figurer i raw-formatet. Ellers er tiff bedre end jpeg. Scannede billeder skal være i mindst 600 dpi, dog skal kobberstik, træsnit og stregtegninger være i 1200 dpi, for at give et godt resultat i trykningen. Man kan se detaljer om et billede ved at højreklikke på filnavnet, dernæst på egenskaber/properties, og endelig i detaljer/details se størrelse og opløsning.
Tabeller og figurer forsynes med tydelige numre (arabertal), som kommunikerer med de ledsagende billedtekster sidst i manuskriptet.
Årbogen lægger stor vægt på visuel formidling, og forfattere tilskyndes derfor til at medsende egnet illustrationsmateriale i tilstrækkelig høj opløsning og så vidt muligt i flerfarvet udgave. Det er forfatterens ansvar at indhente de fornødne tilladelser samt kreditere hver enkelt illustration korrekt. Forfatteren skal ikke blot have tilladelsen til, at figuren bringes på trykt form men også på elektronisk form, idet årbogen lægges på nettet som en pdf-fil et år efter udgivelsen (med billederne i lav opløsning). Årbogen kan kun undtagelsesvis påtage sig udgiften til royalty/indkøb af egnede højopløselige filer.

Dot.jpg (287 bytes) Sproglige retningslinjer
Årbogen udgives på dansk og følger dansk retskrivning i henhold til seneste udgave af Retskrivningsordbogen udgivet af Dansk Sprognævn. Artikler på svensk eller norsk kan dog undtagelsesvist optages.

Redaktionen tilstræber, at artikler er læseværdige for læsere uanset disses faglige baggrund, så der bør søges formuleringer, der undlader meget specifikke fagudtryk eller fagligt slang. Hvis sådanne skulle være nødvendige for en fuldstændig forståelse, kan de anføres efter den mere almindelige beskrivelse i parentes (eller omvendt).

Latinske/græske ord, som har dansk endelse eller er sammenstillet med danske adjektiver, staves på dansk. Hvis ordene anvendes i den originale form, kan den latinske/græske stavemåde benyttes.

Alle tal og ordenstal til og med ti skrives med bogstaver. Der er dog følgende undtagelser: ved bindestreg, hvor der altid anvendes tal [2–4, 6–13] samt ved kvantiteter, hvor der altid anvendes tal (5 minutter, 7 millioner). Regenter nummereres med arabertal efterfulgt af punktum (f.eks. Christian 4.).

Citater bør bringes på originalsproget og bringes i ”kursiv markeret med anførselstegn” og efterfølgende referencenummer. Udeladelser i en citeret passage markeres med […]. Originalcitatets ortografi respekteres. Såfremt der citeres på andre sprog end svensk, norsk eller engelsk, skal en dansk oversættelse fremgå i parentes. Såfremt man ikke ønsker at oversætte en oversættelse (f.eks. skrev Hippokrates næppe på engelsk) skal det fremgå af citatet, at der citeres fra en oversættelse.

Bogtitler og tidsskrifttitler nævnt i artikelteksten kursiveres. Personnavne angives i normal skrift (ikke versaler eller kursiv). Afdøde/historiske personer ledsages som hovedregel af fødsels- og dødsår i parentes, første gang vedkommende nævnes. For nulevende personer angives fødeår som: (f. 1942).l


Dot.jpg (287 bytes) Boganmeldelser
Redaktionen vil sørge for at få anmeldt modtagne bøger af medicinhistorisk interesse. Redaktionen modtager desuden gerne anmeldelser og autoreferater af bøger og afhandlinger med et medicinhistorisk indhold. Anmeldelsen skal indeholde forfatternavn(e), titel, forlag, udgivelsesår, sidetal, pris, ISBN-nr., selve anmeldelsen, samt navn og tilhørssted for anmelderen. En boganmeldelse bør ikke overskride 4400 tegn incl. mellemrum. Anmeldelsen bør være vedlagt en højopløselig skanning af bogens omslag.

Dot.jpg (287 bytes) Supplementer
Det er muligt at få udgivet et større værk som supplement til Årbogen. Supplementer må gerne være på engelsk. Betingelserne for udgivelsen af et supplement er, at redaktionen stadig har det redaktionelle ansvar for indhold og udformning (format etc.), at trykkeomkostningerne påhviler forfatteren, at det nødvendige antal eksemplarer frit stilles til rådighed for Selskabernes medlemmer og Årbogens abonnenter, og at de øgede portoudgifter som led i udsendelsen af supplementet til medlemmer og abonnenter efter nærmere konkret forhandling eventuelt helt eller delvist kan dækkes af Selskaberne/Årbogen.
Redaktionen er behjælpelig med indhentning af tilbud på trykningen.


Dot.jpg (287 bytes) Særtryk
Hver forfatter modtager frit tilsendt to eksemplarer af årbogen. Hovedforfatteren kan få tilsendt artiklen digitalt. Særtryk kan ikke leveres, men alle forfattere kan modtage fem eksemplarer af årbogen mod betaling af forsendelsesomkostningerne. Øvrige eksemplarer kan købes til en favorabel pris mod forudbestilling.

Dot.jpg (287 bytes) Tidsfrister
Årbogen udkommer hvert år omkring 1. december. Manuskripter til årets udgivelse skal være redaktionen i hænde senest 1. april samme år.
Opdateret 10.06.2015
 


Her er indholdet af 2015 udgaven:


NB!
Årbogen 2015 tilsendes alle medlemmer primo 2016 og kan downloades ved at trykke her  (pdf)

Dot.jpg (287 bytes) Svend Erik Hansen
“Det Litteraire og Naturforskende Selskab” .
Den unge Ole H. Mynster og den kemiske revolution omkring 1800

Dot.jpg (287 bytes) Sven Erik Hansen
Et tilfælde af gul feber i 1887

Dot.jpg (287 bytes) Jesper From
Carl Ludwig, filtrationsteorien og historien om nyrefysiologiens grundlæggelse

Dot.jpg (287 bytes) Ole Sonne
Kanariefugle, mikrober og giftgas.
Fysiologen J.S. Haldanes indsats inden for samfundsmedicin og hygiejne

Dot.jpg (287 bytes) Sven Erik Hansen
En fatalt forløbende fødsel i 1866.
En kasuistik med illustrationer

Dot.jpg (287 bytes) Hans Wolf
Marie Storm-Hollensen og Hans Storm.
Læger i krydsfeltet mellem tysk og dansk omkring Genforeningen 1920

Dot.jpg (287 bytes) Svend Norn, Henrik Permin, Edith Kruse og Poul R. Kruse Pionerer bag barbituraterne.

Dot.jpg (287 bytes) Bernard Jeune, Søren Hess, Axel Skytthe og Therkel Stræde Nazistisk terror mod lægestanden.
Lægemordene i Odense 20. februar 1945


Her er indholdet af 2014 udgaven:


NB! Årbogen 2014 findes i elektronisk udgave som e-paper (pdf).
Tryk på det animerede ikon for at se og downloade bogen:

Dot.jpg (287 bytes) Anders Frøland
Herodots fortælling om Demokédes’ eventyrlige lægeodyssé

Dot.jpg (287 bytes) Hans Trier
Podagra på kejser Justinians tid. En følge af blyforgiftning?

Dot.jpg (287 bytes) Hans Adserballe
Montaigne, hans sygdom og lægerne

Dot.jpg (287 bytes)Per Vestergaard
Harald Selmer – dansk psykiatris bygmester. En pioner fylder 200 år

Dot.jpg (287 bytes) Jesper From
Nerveimpulsens opdagelse. Et kapitel i fysiologiens historie

Dot.jpg (287 bytes) Svend Norn, Henrik Permin, Edith Kruse og Poul R. Kruse
Pionerer bag vitamin K, dikumarol og warfarin

Dot.jpg (287 bytes) Sven Erik Hansen
En læsning af Michel Foucaults “Klinikkens fødsel”

Her er indholdet af 2013 udgaven:


NB! Årbogen 2013 findes i elektronisk udgave - Tryk her for download (pdf).Dot.jpg (287 bytes) Claus Fenger
Fra en ende af. 700 års danske tekster om hæmorider og andet fra den kant

Dot.jpg (287 bytes) Anders Frøland
Om forplantningen. Hippokrates, fosterets køn og Antikkens kvindesyn.

Dot.jpg (287 bytes) Annette Frölich og Marianne Schrøder
Staphylagra. Et romersk instrument til uvulectomi og haemorrhoidectomi?

Dot.jpg (287 bytes) Luca Bianchedi
Middelalderens Spongia somnifera - en forgænger for moderne anæstesi

Dot.jpg (287 bytes) Kristina Lenz
St. Croix efter emancipationen. Sundhedstilstanden hos den afrocaribiske arbejdskraft i Dansk Vestindien 1848 – 1916

Dot.jpg (287 bytes) Svend Norn, Henrik Permin, Edith Kruse og Poul R. Kruse
Pionerer bag heparinet og blodkoagulationen.

Dot.jpg (287 bytes) Finn Hanberg Sørensen
Om professor Tage‑Hansen og hans virke.

Dot.jpg (287 bytes) Jan Jørgensen
Spejderbevægelsens Donorkorps – om oprindelsen til den danske bloddonororganisation. Bloddonorerne i Danmark

Dot.jpg (287 bytes) Pernille Munksgaard Sonne og Ole Sonne
Sygdoms- og ulykkesmønstret i handelsflåden illustreret gennem breve fra en skibselektriker i ØK 1947‑1977

Dot.jpg (287 bytes) Sven Erik Hansen
Den 24. Nordiske Medicinhistoriske Kongres. Helsinki 29. maj til 1. juni 2013Her er indholdet af 2012 udgaven:


NB! Årbogen 2012 findes i elektronisk udgave som e-paper (pdf).
Tryk på det animerede ikon for at se og downloade bogen:
Dot.jpg (287 bytes) Anders Frøland
Celsus om lægekunst, vivisektion og leveregler for velhavere i kejsertidens Rom   

Dot.jpg (287 bytes) Liv Rebecca Egelskov
En bølge af sundhedsoplysning    
Idealet om et angt liv i det sene18. århundrede

Dot.jpg (287 bytes) Sven Erik Hansen
Eudiometri 
Omkring Erik Viborgs præmieafhandling fra 1784 om måling af luftens renhed og sundhed

Dot.jpg (287 bytes) Kristina Lenz
Justinianspest   
Sygdommen, der ramte Det Byzantinske Rige 541

Dot.jpg (287 bytes) Jonathan Falck Stigsby
Lægekunst i danske klostre med udgangspunkt i instrumenter, lægeurter og sygdomsmærkede knogler    


Dot.jpg (287 bytes) Svend Norn, Henrik Permin, Edith Kruse og Poul R. Kruse
Historien om anæstesiens pionerer og de tidligste narkosemidler

Dot.jpg (287 bytes) Dan Kaznelson
Northern Light in White Coats   
The Danish Medical Men and the German Occupation 1940 - 1945

Dot.jpg (287 bytes) Gert Almind og Jan Lindsten
Nordisk Insulin fond – mindet med medaljer og medaljoner  
Her er indholdet af 2011-udgaven:

NB! Årbogen 2011 findes i elektronisk udgave som e-paper (pdf).
Tryk på det animerede ikon for at se og downloade bogen:Dot.jpg (287 bytes) Ole Sonne, Ole Kondrup og Niels Christian Assens
Povl Michael Assens (1912‑1992)


Dot.jpg (287 bytes) Anders Frøland
Om krigeriske piger, kvindelige mænd og infertilitet hos antikkens skythere. Hippokrates som kulturetnograf


Dot.jpg (287 bytes) Kristina Lenz
Neonatal Tetanus – en forklaring på slavernes manglende
reproduktionsevne i Dansk Vestindien


Dot.jpg (287 bytes) Gerda Bonderup
Pastor Blichers besvær med vaccinationen i 1807


Dot.jpg (287 bytes) Sten Krarup
Krigskirurgi på Anholt – for 200 år siden


Dot.jpg (287 bytes)Svend Norn, Henrik Permin, Poul R. Kruse og Edith Kruse
Guld i medicinens tjeneste. Med træk af dansk indsats ved
tuberkulose og reumatoid artrit


Dot.jpg (287 bytes) Finn Jørgensen
Roosevelt og Hopkins. En paretisk præsident med en kronisk syg rådgiver i spidsen for USA under 2. verdenskrig


Dot.jpg (287 bytes) Magne Juhl
Fødselshjælp set i relation til familien Nissen i Hillerup på
Ribeegnen og på Spøttrup i Salling fra omkring 1771 til 1835


Dot.jpg (287 bytes) Per Vestergaard
Psykofarmakologiens danske pionerer 


Dot.jpg (287 bytes) Jan Jørgensen
Blodbanken i Århus i de første 50 år
 Her er indholdet af 2010-udgaven:

NB! Årbogen 2010 findes i elektronisk udgave som e-paper (pdf).
Tryk på det animerede ikon for at se og downloade bogen:

Indhold

Dot.jpg (287 bytes) Johannes Brix
Den første lovgivning for læger i Danmark - dens mulige forbillede og tilblivelse
 
Dot.jpg (287 bytes) Anders Frøland
Odenius og Löwegren, Celsus og Hippokrates. Lidt om Lunds medicinske fakultet omkring år 1910
 
Dot.jpg (287 bytes) Svend Norn, Henrik Permin, Poul R. Kruse og Edith Kruse
Ambroise Paré (1510-1590)
Træk af kirurgfagets historie og dets medikamentelle aspekter
 
Dot.jpg (287 bytes) Anders Frøland
Thukydid: Pesten i Athen i 430 før vor tidsregning. Et skridt på Athens vej mod undergangen som stormagt
 
Dot.jpg (287 bytes) Per Vestergaard
Melankoli og depression - fra galskab til folkesygdom
 
Dot.jpg (287 bytes) Søren Hess
Et strålende speciale
Glimt af nuklearmedicinens historie i Danmark
Dot.jpg (287 bytes) Ib Søgaard og Sven W. Topp
Radiumstationen på Mors
Dot.jpg (287 bytes) Erik Bredmose
Da polio-epidemien kom til Grønland

 
 

Her er indholdet i 2009-udgaven:

NB! Årbogen 2009 findes i elektronisk udgave som e-paper (pdf).
Tryk på det animerede ikon for at se og downloade bogen:

 

 

Indhold
 
Dot.jpg (287 bytes) Inge Mønster-Kjær
Thomas Bartholin, teologisk anatomi i 1600-tallet - religion og videnskab i dansk medicinhistorie
 
Dot.jpg (287 bytes) Henrik Permin og Peter Wagner
Baggrunden for opførelsen af Bispebjerg Hospital - et hospital med lys, luft og grønne omgivelser
 
Dot.jpg (287 bytes) Søren Voigt
Smilehuller. Om Rudolph Berghs studier af prostituerede kvinders genitale anatomi
Dot.jpg (287 bytes) Ditte Wonsyld
En uforudsigelig sygdom. Lægernes tiltag under og efter koleraepidemien i Købernhavn 1853
Dot.jpg (287 bytes) Svend Norn, Henrik Permin, Poul R. Kruse og Edith Kruse
Fra pilebark til acetylsalicylsyre
Dot.jpg (287 bytes) Sidsel Hald Rahlf
Brugen af hudtransplantation ved behandling af brandsår 1870-1960
Dot.jpg (287 bytes) Lars Ole Andersen
Aspekter af psyke-krop forholdet i medicinhistorisk perspektiv. Historieskrivninger, begrebshistorie og den påvirkelige krop
Dot.jpg (287 bytes) Annette Fröhlich og Karin Garde
Bergen 3. - 5. juni 2009. Indtryk fra og orientering om The XXII Nordic Congress on the History of Medicine

 

 

Her er indholdet i 2008 udgaven:

NB! Årbogen 2008 findes i elektronisk udgave som e-paper (pdf).
Tryk på det animerede ikon for at se og downloade bogen:

 

Indhold

Dot.jpg (287 bytes) Annette Fröhlich
Terra Sigillata - Et lægemiddel igennem årstusinder
 
Dot.jpg (287 bytes) Sven Norn, Henrik Permin, Edith Kruse og Poul H. Kruse
Kviksølv - et centralt stof i medicinens og alkymiens historie
 
Dot.jpg (287 bytes) Torsten Sørensen
Træk af ovariotomiens historie
 
Dot.jpg (287 bytes) Bernard Jeune og Hans Christian Petersen
Buffon, 1700-tallets leder af 'Jardin du Roi' - det medicinske fakultets konkurrent i Paris
 
Dot.jpg (287 bytes) Jean-Marie Robine, Hans Christian Petersen og Bernard Jeune
Buffon og arternes levealder i historisk belysning
 
Dot.jpg (287 bytes) Svend Erik Hansen
Udvikling af binyrebarkens hormoner til lægemidler. Samspillet mellem klinik, akademisk forskning, lægemiddelindustri og offentlighedens forventninger.
 
Dot.jpg (287 bytes) Niels Rosdahl
En international lægekomissions medvirken til at afdække sandheden om likvideringen af polske officerer fundet i massegrave ved Katyn i foråret 1943; en dansk deltager, Helge Tramsen (1910-1979), og hans biografi

 

 

Her er indholdet af 2007 udgaven:

NB! Artiklerne findes i elektronisk udgave (pdf). Tryk på de enkelte titler for download.

Dot.jpg (287 bytes) Jesper Vaczy Kragh:
Sidste udvej? Træk af psykokirurgiens historie i Danmark

Dot.jpg (287 bytes) Ib Søgaard:
En kongelig øjenlæsion

Dot.jpg (287 bytes) Kjartan Seyer-Hansen:
Træk af åreladningens historie i Danmark

Dot.jpg (287 bytes) Jeanne G. Christensen og Henrik Permin:
Fnat og syfilis - aspekter af behandling af hud- og kønssygdomme på Københavns Kommunehospital 1863-92

Dot.jpg (287 bytes) Niels Kristoffer Jensen:
Knud Faber og Parisermedicinen i 1800-tallet

Dot.jpg (287 bytes) Jürgen Hansen og Verner Andersen:
Apoteket i Broager. Den problemfyldte vej til oprettelsen af et apotek på Broagerland

Dot.jpg (287 bytes) Poul R. Kruse, Edith Kruse, Svend Norn og Henrik Permin:
Billeder fra Delfin Apoteket i København

 

Her er indholdet af 2006 udgaven:

Dot.jpg (287 bytes) Anders Frøland:
Lægen Émile Littré, Hippokates' franske udgiver og oversætter

Dot.jpg (287 bytes) Elisabeth Schultz-Larsen og Henrik Permin:
"Aldrig færdig - Altid på vej" - Professor, overkirug Peter Kisby Møller's (1847-1940) erindringer fra studierejser i 1876 til London og Paris og i 1890 til Berlin

Dot.jpg (287 bytes) Nils Rosdahl og Anne Hardy:
Skabelse af tillid til biologiske produkter; Thorvakd Madsen og international sundhed mellem de to verdenskrige

Dot.jpg (287 bytes) Aja Høy-Nielsen: Vejen dertil. Om biografien:
Emil Cold 1865-1953, læge i Esbjerg - lægen og mennesket, tiden og stedet

Metodologiske bidrag:
Dot.jpg (287 bytes) Martin Pelle Winther-Rasmussen:
Note fra medicinhistoriens tusmørkeland: Skiftende grænser mellem discipliner

Dot.jpg (287 bytes) Svend Norn, Poul R. Kruse og Edith Kruse:
Træk af den subkutane injektions historie

Dot.jpg (287 bytes) Henrik Permin og Sven Erik Hansen:
Fra bade- og masageklinik til idrætsafdeling - Reumatologisk afdeling på Bispebjerg Holspital 1913 til 2006

Dot.jpg (287 bytes) Christian Brahe Pedersen og Frank Mirz:
Da Cochlear Inplant kom til Danmark og de døve blev hørende

Dot.jpg (287 bytes) Albert Gjedde:
PET i Århus: Et laboratoriums tilblivelse

 

Her er indholdet af 2005 udgaven:

NB! Artiklerne findes i elektronisk udgave (pdf). Tryk på de enkelte titler for download.

Dot.jpg (287 bytes) Anders Frøland:
Hippokrates' skrift om lægen og
Hippokrates og de syv kompetencer
 
Dot.jpg (287 bytes) Petrine Bröchmann:
Lægerne i antikkens Rom og synet på dem

Dot.jpg (287 bytes) Ib Søgaard:
Severin Nordentoft. Pioner, kirurg, radiolog og forfatter

Dot.jpg (287 bytes) Mogens Norn:
Heerfordt’s Glaukom teori

Dot.jpg (287 bytes) Henrik Permin, Palle Petersen og Niels Højby:
Det sidste tilfælde af kopper i Danmark og de organisatoriske forhold i 1970

Dot.jpg (287 bytes) Christian Brahe Pedersen:
Efterblødninger ved fjernelse af mandler i Danmark i 1900-tallet

Dot.jpg (287 bytes) Poul Kruse:
De københavnske sygehusapoteker og deres faglige betydning

Dot.jpg (287 bytes) Svend Norn, Poul R. Kruse og Edith Kruse:
Opiumsvalmuen og morfin gennem tiderne

 

Her indholdet af 2004 udgaven:

Dot.jpg (287 bytes) Albert Gjedde:
Christian Bohr og de syv små Djævle: Et lærestykke i 4 akter om iltdiffusionsstriden mellem Christian Bohr og August Krogh
 
Dot.jpg (287 bytes) Annette Frölich:
Dansk Feltkirurgi i perioden mellem Kristi fødsel og år 500
 
Dot.jpg (287 bytes) Bernhard Jeune:
Descartes og medicinen
 
Dot.jpg (287 bytes) Svend Norn & Poul R. Kruse:
Hjerteglykosider: Fra oldtiden over Witherings digitalis til endogene glykosider
Dot.jpg (287 bytes) Caspar Roed:
Hospitalvæsenets udvikling i København: Fra 1700-tallet til slutningen af 1880erne
Dot.jpg (287 bytes) Mogens Norn:
Mørkesyn og adaptation i dansk oftalmologi: 1889-1940
Dot.jpg (287 bytes) Jette E Kristiansen, Oliver Hendrics & Henrik Permin:
Breve fra Nobelpristageren Paul Ehrlich til direktøren for Statens Serum Institut, Thorvald Madsen
Dot.jpg (287 bytes) Mette Niebuhr, Jeanne G. Christensen & Henrik Permin:
Fra forvalter til vaskepige: Aspekter af personaleforhold på Københavns Kommunehospital i tiden efter åbningen i 1863
Dot.jpg (287 bytes) Henrik Permin & Jørgen Therkelsen:
Nervelæge og professor Daniel Jacobsen (1861-1939): Tegnet af venner og patienter

 

Nærmere informationer - klik her

 

 


 


 Velkommen til Jydsk Medicinhistorisk Selskab

KOMMENDE MØDE

Se næste møde i Stenoselskabet -
klik her

AKTUELT


Husk at sende manuskripter til udgivelse i næste udgave af:
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © MHSFJ 2012-2018